M2M Innovation awards

Måns Nilsson

Tele2 M2M Innovation Award syftar till att driva på utvecklingen inom M2M samt inspirera Sveriges studenter att tänka till inom området. I tävlingens andra upplaga har vi gått samman med Tieto, SKL och Cinterion som alla delar vår ambition inom M2M-området. Tillämpningsmöjligheterna för M2M-teknik är nästintill obegränsade men i år valde Tele2 Business att använda samhällsnytta som ledord och tema.

Studenterna har därför kämpat med att ta fram M2M-idéer som gör samhället bättre på olika sätt. Samtliga bidrag har bedömts utifrån kriterierna; samhällsnytta, realiserbarhet, kreativitet och innovationsgrad.

Juryn har haft ett riktigt tufft uppdrag. Bidragen var i år rekordmånga och konkurrensen har varit stenhård.  Efter långa och många diskussioner har jurymedlemmarna från Tele2 Business, Tieto, SKL och Cinterion till slut enats om de tre bästa bidragen.

 

På tredje plats kommer Cathrin Malmqvist från Malmö högskola som har kommit på idén TappAlert – en lösning som automatiskt kontaktar fastighetsägaren eller fastighetsskötaren när det finns risk för att istappar kan ramla ned från en fastighets takrännor.

Cathrins lösning fungerar så att en IR-sensor kontinuerligt läser av stuprännan. När en istapp är större än stuprännan skickas automatiskt ett SMS till fastighetsägaren med information om adress och vilken IR-sensor som varnat. Lösningen ska även vara kopplad till en fysisk orange vimpel som fälls ned i gatumiljö för att varsko allmänheten om den potentiella faran. När problemet är åtgärdat fälls vimpeln upp och larmet nollställs.

Juryn anser att Cathrin har presenterat en kreativ, tydlig och genomförbar idé kopplat till ett relevant och återkommande samhällsproblem i Sverige. I dagsläget finns det en mobilapplikation (Istappsjouren) samt ett telefonnummer där privatpersoner kan ”anmäla” istappar och på så sätt underlätta till åtgärd. Den automatiserade meddelandetjänst som Cathrin föreslår gällande farliga istappar har potential att öka säkerheten vintertid i våra svenska städer, samtidigt som åtgärder underlättas och effektiviseras.

 

På andraplats kommer Jonas Haag från Malmö Högskola och programmet för interaktionsdesign.

Jonas hoppas på att genom sin idé Save The Hjärta öka chansen till överlevnad vid hjärtstillestånd.

Jonas idé bygger på att när man flyttar en hjärtstartare/defibrillator från sin plats för att använda den skickas automatiskt ett larm till larmcentralen via ett inbyggt SIM-kort i enheten. Larmen möjliggör att sjukvårdspersonal snabbt kan komma till den exakta platsen. För den person som är först framme på platsen betyder Jonas lösning att de kan fokusera helt på den drabbade och slippa oroa sig för att larma. Genom kommunikationen mellan hjärtstartaren och larmcentralen kan man även, med hjälp av mikrofon och högtalare, också få viktig information om den drabbades tillstånd och ge råd om hur man ska agera på platsen. Information som kan vara skillnaden mellan liv och död.

Juryn ser en tydlig samhällsnytta och hög innovationsgrad hos Jonas lösning Save The Hjärta då plötsligt hjärtstopp är något som drabbar cirka 10 000 svenskar årligen. Automation av larmet kan med stor sannolikhet bidra till att ge snabbare vård till drabbade samt effektivisera allokeringen av akutpersonal i Sverige. Vid potentiella hjärtproblem ökar chansen till överlevnad för varje sekund som kan sparas och med stor sannolikhet bidrar Save The Hjärta till snabbare vård.

Juryn ser även stor utvecklingspotential där Jonas ytterligare kan öka nyttan av tjänsten om man kopplar SMS-funktionen till ”SMS räddar liv”- en funktion som automatiskt skickar ett SMS till personer med HLR-utbildning i närheten av hjärtstartare. Ytterligare vidareutveckling kan vara att montera in en GPS i hjärtstartaren som automatiskt uppdaterar positionen på hjärtstartaren på hjärtstartarregistret.

 

Vinnaren i 2012 års upplaga av Tele2 M2M Innovation Award är Joakim Ericsson från Chalmers Tekniska högskola som har presenterat en idé som markant skulle kunna förbättra förutsättningarna för brandkåren vid brand i större fastigheter. Joakim kallar sin idé: Effektivare brandkår kan rädda liv

Joakim har identifierat en möjlighet att effektivisera räddnings- och släckningsarbete genom att utveckla och integrera användningen av brandcentraler i större fastigheter tillsammans med fastighetsritningar. Grundtanken är att så tidigt som möjligt ge brandkår och räddningspersonal så mycket information som möjligt vid utryckning.

Joakims idé är att koppla upp brandcentraler och digitalt integrera fastighetsritningar till branddetektorerma och brandcentralerna i fastigheterna så att utryckande brandpersonal får tillgång till information så tidigt som möjligt. Genom att exempelvis koppla upp mobila enheter (smartphones, läs- och surfplattor) och/eller skärmar i bilarna, kan brandmännen undersöka fastighetens ritningar digitalt, identifiera branden, och vidare planera brandinsatsen innan de kommer fram till fastigheten. Genom tidigare tillgång till exakt information om var en brand har brutit ut, omfattning etc. kan brandkåren agera snabbare och säkrare. Resurser kan bättre fördelas och på så sätt öka säkerheten för brandpersonalen, minska en brands potentiella omfattning och markant reducera tiden från larm till släcknings- och räddningsarbete.

Möjlighet till denna typ av kommunikation är i dag möjlig på nyare brandcentraler och då endast lokalt mellan brandcentralen och en extern dator där kartorna över fastigheten är installerad i. Vidare finns det i de flesta fastigheter fortfarande en brandcentral av äldre version som inte stöder möjligheten att skicka alarm till en extern källa som exempelvis en dator. I äldre brandcentraler måste i dagsläget brandkår manuellt, och på plats, gå igenom brandcentralen för att identifiera de detektorer som har larmat samt därefter hitta rätt detektor på fysiska ritningar.

Juryn ser att Joakims idé inte är helt unik, men att vissa element är unika. Joakims idé har tagit befintliga brandsystem till en ytterligare nivå där de kopplas upp mot ett nationellt digitalt kartregister som i sin tur kopplas till enheter/portaler som både brandmän och SOS Alarm har tillgång till.

Därtill erbjuder Joakims idé en vidareutveckling så att den går att integrera mot äldre brandcentraler och koppla den mot SOS och brandbilarna. På så sätt slipper fastighetsägarna uppdatera hela brandcentralen för att kunna skicka larm till SOS om var brandhärden är. Juryn tror att det finns en stor marknad och en väldigt stor samhällsnytta kopplad till Joakims lösning.

Joakim har på ett smart sätt kopplat samman befintliga tekniker och kommit med förslag på innovation (digitalisering och centralisering av fastighetsritningar) för att ge brandkår och räddningstjänst bästa möjliga förutsättningar för att utföra sitt arbete. Juryn ser även att det finns ett stort behov av tjänsten hos de svenska brandkårerna samt att den både skapar nytta för individen och samhället.

 

Joakim är med andra ord en värdig vinnare av Tele2 M2M Innovation Award 2013.